Chọn tập bạn muốn xem:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

 

[Version 41 tập]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [39] [40] [41] [41]

Dailymotion links: [5a] [5b] [5c] [5d] [6] [7a] [7b] [7c] [7d] [9a] [9b] [9c] [9d]  [13a] [13b] [13c] [13d]  [25a] [25b] [25c] [25d]  [27a] [27b] [27c] [27d]  [36a] [36b] [36c] [36d]  [38a] [38b] [38c]  [39a] [39b] [39c] 

 

>> Xem version khác nếu một trong các link trên die

Download :

Tập 1 Tập 2 Tập 3
04
http://www.megaupload.com/?d=5PLGC6F5
05
http://www.megaupload.com/?d=UT9MDHNJ
06
http://www.megaupload.com/?d=NIISENK4
07
http://www.megaupload.com/?d=PA5WTDY1
08
http://www.megaupload.com/?d=30EWSCA4
09
http://www.megaupload.com/?d=K5VX21J3
10
http://www.megaupload.com/?d=58ARZ3VW
11
http://www.megaupload.com/?d=1Q5QB9VE
12
http://www.megaupload.com/?d=MXOROI6J
13
http://www.megaupload.com/?d=QNONNZBF
14
http://www.megaupload.com/?d=0LJVX8L0
15
http://www.megaupload.com/?d=4CSPZRW3
16
http://www.megaupload.com/?d=V6CWTZ5T
17
http://www.megaupload.com/?d=KCI169Y9
18
http://www.megaupload.com/?d=UD0PFBMD
19
http://www.megaupload.com/?d=S44OERGO
20
http://www.megaupload.com/?d=ZBLVZ7KI
21
http://www.megaupload.com/?d=O49FRLX2
22
http://www.megaupload.com/?d=YMXW7H3Z
23
http://www.megaupload.com/?d=MP2MAOSI
24
http://www.megaupload.com/?d=2MYRPECW
25
http://www.megaupload.com/?d=2X6UEBR2
26
http://www.megaupload.com/?d=2WZ745C4
27
http://www.megaupload.com/?d=CW13S97A
28
http://www.megaupload.com/?d=88MYXPUE
29
http://www.megaupload.com/?d=2VRUAYZR
30
http://www.megaupload.com/?d=7G6IRB51
31
http://www.megaupload.com/?d=U32NNQUA
32
http://www.megaupload.com/?d=UBMMWBMF
33
http://www.megaupload.com/?d=1J95DS18
34
http://www.megaupload.com/?d=UNORBNEQ
35
http://www.megaupload.com/?d=G5RJF8TP
36
http://www.megaupload.com/?d=USZQZERG
37
http://www.megaupload.com/?d=3HFBBA0A
38
http://www.megaupload.com/?d=4ULW1S5D
39
http://www.megaupload.com/?d=Y59I2GG0
40
http://www.megaupload.com/?d=7JQE9M85
41
http://www.megaupload.com/?d=17NS7RD9


 


Bộ phim được xem tốt nhất với tŕnh duyệt Firefox. Nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí


T́m bộ phim yêu thích của bạn tại đây: