Chọn tập bạn muốn xem:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10 X] [11 X] [12 X] [13 X] [14] [15] [16 X] [17 X] [18 X] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25 X] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

X = Link dead, xem phần download phía dưới

 

Download

 

Download :
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=TG3QKG1A
Tập 2:
http://www.megaupload.com/?d=22QKT35L
Tập 3:
http://www.megaupload.com/?d=6Y70Q7XS
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=OE81BB16
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=BJQXYAF5
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=NZ4HPSHA
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=KO1ICG15
Tập 8:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=4UBPXE87
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=AGZVB8YC
Tập 9:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=MJV7J95G
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=OGTLY7YD
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=0B85TQWE
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=ME9P2ZVI
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=W3TXINHN
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=VQMMEON1
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=B5WOOBMV
Tập 15:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=ZOX77VFD
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=R9K9T6NY
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=V762D4Y5
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=RDEXMK0D
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=P8KO1WMW
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=SM84QDZ0
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=N5PU5TWH
Tập 21:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=MPFBNDFB
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=CKSYAVN0
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=6IKMGQ2T
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=OY5ISG21
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=MFPE94RQ
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=1UEXV7TG
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=6TEP3U7F
Tập 27:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=QQTCO6ME
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=AC4NTMAD
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=3WDA00P2
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=7S7H4F1K
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=OCK8DUY1
Tập 31:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=N5U92DCD
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=C7BPQBI9
Tập 32:
http://www.megaupload.com/?d=YGK7R80X
Tập 33:
http://www.megaupload.com/?d=FQTBSYQ6
Tập 34:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=MWJHNF0J
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=OCW01ZRL
Tập 35:
http://www.megaupload.com/?d=0YB20PVK
Tập 36:
http://www.megaupload.com/?d=Y52CVMOA
Tập 37:
http://www.megaupload.com/?d=E3A6LZRI
Tập 38:
http://www.megaupload.com/?d=XZMMPNZZ
Tập39:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=LMCNYXYR
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=O8MPAYU7
Tập 40:
- phần 1 -
http://www.megaupload.com/?d=3AVKFGL0
- phần 2 -
http://www.megaupload.com/?d=SIUDIDLI

 

http://rapidshare.com/files/61095562/Y_Thi..._Long_Ky_01.wmv
http://rapidshare.com/files/61094714/Y_Thi..._Long_Ky_02.wmv
http://rapidshare.com/files/61093029/Y_Thi..._Long_Ky_03.wmv
http://rapidshare.com/files/61093021/Y_Thi..._Long_Ky_04.wmv
http://rapidshare.com/files/61092930/Y_Thi..._Long_Ky_05.wmv
http://rapidshare.com/files/61094723/Y_Thi..._Long_Ky_06.wmv
http://rapidshare.com/files/61094958/Y_Thi..._Long_Ky_07.wmv
http://rapidshare.com/files/61097465/Y_Thi...Ky_08.part1.rar
http://rapidshare.com/files/61096134/Y_Thi...Ky_08.part2.rar
http://rapidshare.com/files/61096633/Y_Thi...Ky_09.part1.rar
http://rapidshare.com/files/61098486/Y_Thi...Ky_09.part2.rar
http://rapidshare.com/files/61098568/Y_Thi..._Long_Ky_10.wmv
http://rapidshare.com/files/61096866/Y_Thi..._Long_Ky_11.wmv
http://rapidshare.com/files/61096705/Y_Thi..._Long_Ky_12.wmv
http://rapidshare.com/files/61098814/Y_Thi..._Long_Ky_13.wmv
http://rapidshare.com/files/61096674/Y_Thi..._Long_Ky_14.wmv
http://rapidshare.com/files/61104158/Y_Thi...Ky_15.part1.rar
http://rapidshare.com/files/61102690/Y_Thi...Ky_15.part2.rar
http://rapidshare.com/files/61104733/Y_Thi..._Long_Ky_16.wmv
http://rapidshare.com/files/61103055/Y_Thi..._Long_Ky_17.wmv
http://rapidshare.com/files/61103183/Y_Thi..._Long_Ky_18.wmv
http://rapidshare.com/files/61103176/Y_Thi..._Long_Ky_19.wmv
http://rapidshare.com/files/61104787/Y_Thi..._Long_Ky_20.wmv
http://rapidshare.com/files/61102744/Y_Thi...Ky_21.part1.rar
http://rapidshare.com/files/61104031/Y_Thi...Ky_21.part2.rar
http://rapidshare.com/files/61106814/Y_Thi..._Long_Ky_22.wmv
http://rapidshare.com/files/61108545/Y_Thi..._Long_Ky_23.wmv
http://rapidshare.com/files/61106760/Y_Thi..._Long_Ky_24.wmv
http://rapidshare.com/files/61106583/Y_Thi..._Long_Ky_25.wmv
http://rapidshare.com/files/61106910/Y_Thi..._Long_Ky_26.wmv
http://rapidshare.com/files/61106796/Y_Thi...Ky_27.part1.rar
http://rapidshare.com/files/61106715/Y_Thi...Ky_27.part2.rar
http://rapidshare.com/files/61106883/Y_Thi..._Long_Ky_28.wmv
http://rapidshare.com/files/61106844/Y_Thi..._Long_Ky_29.wmv
http://rapidshare.com/files/61106780/Y_Thi..._Long_Ky_30.wmv

 


Bộ phim được xem tốt nhất với tŕnh duyệt Firefox. Nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí


T́m bộ phim yêu thích của bạn tại đây: