|   .|'''.|  ..|'''.| '||' '||'   ..|'''.|     '|| '||             
  |||   ||.. ' .|'   '  ||  ||   .|'   '  ....  ||  ||  .... ... .. .... ...
 | ||   ''|||. ||     ||  ||   ||  .... '' .||  ||  || .|...|| ||' '' '|. | 
 .''''|. .   '|| '|.   . ||  ||   '|.  || .|' ||  ||  || ||    ||    '|.| 
.|. .||. |'....|'  ''|....' .||. .||.   ''|...'| '|..'|' .||. .||. '|...' .||.    '|  
                                             .. |  
                                             ''   

 

 

     
Top
  
 

Back to ASCII page :: Funpage :: Forum :: Home

* Gallery này do Petalia sưu tầm từ  nhiều nguồn khác nhau, mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ư của petalia,  ghi trích nguồn dẫn từ http://www.petalia.org/Funpage/ascii/ và giữ nguyên chữ kư của tác giả


+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+
|P|e|t|a|l|i|a| |A|S|C|I|I| |G|a|l|l|e|r|y|
+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+